Speak Out Starter Unit 9, 10

Speak Out Starter Unit 9 and 10

جلسه 1

  • ضمایر فاعلی و مفعولی (Subject and Object Pronoun)

جلسه 2

  • ابراز نظر با love, Like, Don’t like و Hate

جلسه 3

  • جایگاه noun در جمله و چگونگی تبدیل verb به noun

جلسه 4

  • بیان درخواست با Can I, May I و Could I

جلسه 5

  • تماشا DVD

جلسه 6

جلسه 7

  • استفاده از Can و Can’t برای بیان توانایی

جلسه 8

  • اسافاده از be going to برای بیان قصد انجام کار در آینده

جلسه 9

  • اسافاده از be going to برای بیان قصد انجام کار در آینده

جلسه 10

  • تماشا DVD

جلسه 11

  • تدریس علایم فونتیکس /ɛ/ و /ɑ/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *