زبان افزار

زبان افزار

برنامه اندروید TopNotch 2
برنامه اندروید TopNotch 2

پس از دریافت آموزش از طریق ویدئو سوالات مطرح شده را پاسخ می دهید و نتیجه را مشاهده می کنید.

برنامه اندروید TopNotch Fundamentals
برنامه اندروید TopNotch Fundamentals

 

پس از دریافت آموزش از طریق ویدئو سوالات مطرح شده را پاسخ می دهید و نتیجه را مشاهده می کنید.
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 3
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 3

برای هر بخش از این برنامه، ابتدا یک ویدئو نمایش داده می شود و سپس تمرین های هدفمند مربوط به آن نمایش داده شده و زبان آموز انجام میدهد. در پایان جواب های صحیح و نمره ی کسب شده نمایش داده می شود. منابع بخش «آزمون» برنامه، خود کتاب کانتمپورری تاپیکس می باشد.
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 2
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 2

برای هر بخش از این برنامه، ابتدا یک ویدئو نمایش داده می شود و سپس تمرین های هدفمند مربوط به آن نمایش داده شده و زبان آموز انجام میدهد. در پایان جواب های صحیح و نمره ی کسب شده نمایش داده می شود. منابع بخش «آزمون» برنامه، خود کتاب کانتمپورری تاپیکس می باشد.
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 1
یادگیری زبان با ویدئوهای دانشگاهی 1

برای هر بخش از این برنامه، ابتدا یک ویدئو نمایش داده می شود و سپس تمرین های هدفمند مربوط به آن نمایش داده شده و زبان آموز انجام میدهد. در پایان جواب های صحیح و نمره ی کسب شده نمایش داده می شود. منابع بخش «آزمون» برنامه، خود کتاب کانتمپورری تاپیکس می باشد.
Expanding Tactics for Listening
Expanding Tactics for Listening

این برنامه، از کتاب اکسپندینگ تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد.

Developing Tactics for Listening
Developing Tactics for Listening

این برنامه، از کتاب دیولوپینگ تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد.

Basic Tactics For Listening
Basic Tactics For Listening

این برنامه، از کتاب بیسیک تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد.

Contemporary Topics Android Apps

یادگیری زبان از طریق تماشای ویدئو های دانشگاهی
این برنامه های اندروید امکان تماشای ویدئو و سپس امکان حل تمرینات مرتبط را فراهم می آورند.

نمونه ای از ویدئو های برنامه 👈
نمونه ای از تمرینات برنامه
👇