Speak Out Elementary Unit 7, 8

Speak Out Elementary Unit 7, 8

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

 • صفت مقایسه ای (Comparative Adjectives)

جلسه 3 و 4

 • صفت تفضیلی (Superlative Adjectives)

جلسه 6

 • کلمات راهنمایی و رانندگی
 • مسیر یابی
 • listening

جلسه 7

 • تماشا DVD

جلسه 8

 • حال استمراری (Present Progressive)

جلسه 9

 • حروف اضافه (prepositions) بعد از فعل (verb) و بررسی آنها در دیکشنری

جلسه 10

 • حروف اضافه (prepositions) بعد از فعل (verb) و بررسی آنها در دیکشنری

جلسه 11

 • مقایسه حال ساده (Present Simple) و حال استمراری (Present Progressive)

جلسه 12

 • انواع فیلم (Movie Genre)

جلسه 13

 • توصیه (Recommendation) به تماشا یک فیلم

جلسه 14

 • تماشا DVD

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *