Speak Out Elementary Unit 11, 12

Speak Out Elementary Unit 11, 12

جلسه 1

  • استفاده از Should و Shouldn’t برای نصیحت و پیشنهاد

جلسه 2

جلسه 3

  • قید وصفی(Adverb of Manner) در مقابل قید تکرار(Adverb of Frequency)

جلسه 4

جلسه 5

  • تماشا DVD

جلسه 6

جلسه 7

  • حال کامل (Present Perfect)
  • استفاده از قسمت سوم فعل

جلسه 8

  • تفاوت گذشته ساده (Past Simple) و حال کامل (Present Perfect)

جلسه 9

  • حروف اضافه برای تعیین محل حرکت اجسام

جلسه 10

  • تماشا DVD

جلسه 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *