Speak Out Elementary Unit 1,2

Speak Out Elementary Unit 1 and 2

جلسه 1

  • جایگاه اسم و صفت در جمله

جلسه 2

  • فعل Be در حال ساده (am, is, are)

جلسه 3

  • اشاره به نزدیک و دور با This, That, These, Those

جلسه 4

  • S مالکیت و صفات ملکی (possessive adjectives)

جلسه 5

جلسه 6

  • تماشا DVD

جلسه 7

  • امضاء (signature) در زبان انگلیسی

جلسه 8

  • جملات سوالی، مثبت و منفی حال ساده (Simple Present) برای I, You, We, They

جلسه 9

  • جملات سوالی، مثبت و منفی حال ساده (Simple Present) برای He, She, It

جلسه 10

  • ساعت (Time)

جلسه 11

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *