جلسه دوم آموزش مجازی Microsoft PowerPoint

در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:

 • افزودن تصاویر به ارائه
 • خروجی ارائه به شکل تصویر و ویدئو
 • جستجو و جایگزینی متن
 • لیستها
 • فاصله بین خطوط
 • اشکال
 • چینش اشیاء در ارائه

جلسه اول پاور پوینت

ویدئو کامل جلسه اول Powerpoint

سرفصل مطالبی که در این جلسه تدریس می گردد:

در صورتی که نظری یا سوالی دارید لطفا در قسمت نظرات مطرح بفرمایید.

Speak Out PI Unit 9, 10

جلسه 1

جلسه 2

 • صفات مقایسه ای (Comparatives)
 • صفات تفضیلی (Superlatives)

جلسه 3

 • ویدئو درباره مار Anaconda

جلسه 4

 • حرف تعریف یا article:
  • a
  • an
  • the

جلسه 5

 • Listening درباره تفاوت انسان و حیوان

جلسه 6

جلسه 7

 • تماشا DVD

جلسه 8

جلسه 9

 • توصیف یک شهر (Describing a City)

جلسه 10

 • کاربردهای مختلف Like مانند:
  • What does he look like
  • What does he like
  • What is he like

جلسه 11

 • مجازات جایگزین (Alternative Sentences)

جلسه 12

 • جملات مجهول (Passive)

جلسه 13

جلسه 14

 • تماشا DVD

Speak Out PI Unit 7, 8

جلسه 1

جلسه 2

 • عادات گذشته با استفاده از used to

جلسه 3

 • reading

جلسه 4

 • بیان قصد و دلیل باستفاده از So, To و Because

جلسه 5

جلسه 6

جلسه 7

 • تماشا DVD

جلسه 8

جلسه 9

 • تماشا ویدئو راجع به Treasure Hunt

جلسه 10

 • Who, Which, That, Where برای توصیف مکانها، اشیاء و انسانها

جلسه 11

 • too و enough

جلسه 12

 • Phrasal Verbs

جلسه 13

 • اصطلاحات مربوط به خرید (shopping)

جلسه 14

 • اصطلاحات مربوط به توصیف اشیاء

جلسه 15

 • تماشا DVD

Speak Out Elementary Unit 11, 12

جلسه 1

 • استفاده از Should و Shouldn’t برای نصیحت و پیشنهاد

جلسه 2

جلسه 3

 • قید وصفی(Adverb of Manner) در مقابل قید تکرار(Adverb of Frequency)

جلسه 4

جلسه 5

 • تماشا DVD

جلسه 6

جلسه 7

 • حال کامل (Present Perfect)
 • استفاده از قسمت سوم فعل

جلسه 8

 • تفاوت گذشته ساده (Past Simple) و حال کامل (Present Perfect)

جلسه 9

 • حروف اضافه برای تعیین محل حرکت اجسام

جلسه 10

 • تماشا DVD

جلسه 11

Speak Out Elementary Unit 7, 8

جلسه 1

جلسه 2

جلسه 3

 • صفت مقایسه ای (Comparative Adjectives)

جلسه 3 و 4

 • صفت تفضیلی (Superlative Adjectives)

جلسه 6

 • کلمات راهنمایی و رانندگی
 • مسیر یابی
 • listening

جلسه 7

 • تماشا DVD

جلسه 8

 • حال استمراری (Present Progressive)

جلسه 9

 • حروف اضافه (prepositions) بعد از فعل (verb) و بررسی آنها در دیکشنری

جلسه 10

 • حروف اضافه (prepositions) بعد از فعل (verb) و بررسی آنها در دیکشنری

جلسه 11

 • مقایسه حال ساده (Present Simple) و حال استمراری (Present Progressive)

جلسه 12

 • انواع فیلم (Movie Genre)

جلسه 13

 • توصیه (Recommendation) به تماشا یک فیلم

جلسه 14

 • تماشا DVD