جلسه دوم آموزش مجازی Microsoft PowerPoint

در این جلسه با مفاهیم زیر آشنا خواهید شد:

  • افزودن تصاویر به ارائه
  • خروجی ارائه به شکل تصویر و ویدئو
  • جستجو و جایگزینی متن
  • لیستها
  • فاصله بین خطوط
  • اشکال
  • چینش اشیاء در ارائه