Basic Tactics For Listening
Basic Tactics For Listening

این برنامه، از کتاب بیسیک تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد

Developing Tactics For Listening
Developing Tactics For Listening

این برنامه، از کتاب دولوپینگ تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد

Expanding Tactics For Listening
Expanding Tactics For Listening

این برنامه، از کتاب اکسپندینگ تاکتیکس فور لیسنینگ ساخته شده و قابلیت چک کردن جوابهای صحیح برای هر سوال و در نهایت امکان به اشتراک گذاری نتیجه ی هر یک از 24 بخش کتاب را فراهم می آورد

Top Notch Fundamentals TV
Top Notch Fundamentals TV

پس از دریافت آموزش از طریق ویدئو سوالات مطرح شده را پاسخ می دهید و نتیجه را مشاهده می کنید.

Top Notch 2 TV
Top Notch 2 TV

پس از دریافت آموزش از طریق ویدئو سوالات مطرح شده را پاسخ می دهید و نتیجه را مشاهده می کنید.

Slide
previous arrow
next arrow