زبان افزار

کلاسهای آنلاین آموزشگاه ترجمان

لطفا پیام رسان ایتا را نصب نموده و از طریق آن نام کلاس خود را به شماره 09108752464 ارسال نمایید.

 • H2B 6-8 یکشنبه و سه شنبه
 • F1A 6:30-8:30 شنبه و چهارشنبه
 • F1C 9-11 یکشنبه و سه شنبه
 • F1F 9-11 دوشنبه و پنجشنبه
 • SS2A 2-3 شنبه و چهارشنبه
 • H1B 8:30-10:30 یکشنبه و سه شنبه
 • H2A 6-8 یکشنبه و سه شنبه
 • F1A 6-8 شنبه و چهارشنبه
 • IELTS3 9-11 شنبه و چهارشنبه
 • Discussion1 10-11:15 جمعه
 • Discussion 2 11:30-12:45 جمعه
 • S3 9-11 دوشنبه و پنج شنبه
 • PI1 9-11 یکشنبه و سه شنبه
 • PI6 9-11 شنبه و چهارشنبه
 • E2 8:30-10:30 یکشنبه و سه شنبه
 • I1 10-12:30 جمعه
 • Discussion 3 3-4:15 جمعه
 • Crash Course 1 8:45-9:30 سه شنبه و پنجشنبه